Handelsvilkår

- Tag styringen!

Gobil er en gratis app, der gør det nemt og hurtigt at tage styringen med dine bilproblemer. 

En direkte forbindelse til lokal værkstedshjælp, når du skal bruge det.

Gobil-Menu-Logo-1

Handelsvilkår, samtykke og oplysning for sælger
 
Anvendelse
Nærværende handelsvilkår (herefter benævnt "Aftalen") fastlægger de vilkår, der gælder for Sælgers anvendelse af mobilapplikation, Gobil, der udbydes af Gobil.dk ApS (herefter benævnt "Platformen"), der kan hentes ned på en mobil enhed af de kunder, som har en interesse i Sælgers varer og serviceydelser (”Services”) (herefter benævnt ”Brugere”).
 
Oprettelse
Ved oprettelse af brugerprofil skal Sælgeren indtaste et brugernavn, telefonnummer og en e-mail, der fremadrettet vil blive anvendt som kontaktoplysning. Sælgeren kan efterfølgende indtaste yderligere kontaktoplysninger i sin brugerprofil, herunder navn og adresse.
 
Det er Sælgerens ansvar løbende at opdatere sine kontaktoplysninger, herunder sin e-mail adresse, således at Gobil.dk ApS og Brugerne altid kan kontakte Sælgeren.
 
Gobil.dk ApS forbeholder sig retten til at slette inaktive sælgere.
 
Sælgeren accepterer at modtage informationer, almindelige orienteringsbeskeder og juridisk bindende meddelelser fra Gobil.dk ApS via den i Platformen oplyste e-mail adresse. 
 
Platformen
Sælgeren samtykker til anvendelse af digital kommunikationGobil.dk ApS kan med bindende virkning for Sælgeren fremsende meddeler til den mailadresse, som Sælgeren har oplyst på Platformen.
 
Ydelsen: brugsret til Systemet
Gobil.dk ApS giver Sælgeren en ikke ekslusiv adgang til at sælge sine Services via Platformen, som er en budportal Sælger opretter sin virksomhedsprofil i Platformen, hvorefter Sælgeren kan byde på Brugernes opgaver, som Brugerne efterfølgende kan vælge at acceptere.
 
Sælger kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre i sine tilbud og indhold i Platformen.
 
Levering
Gobil.dk ApS stiller de aftalte ydelser til rådighed for Sælgeren, når oprettelse af en profil er registreret i Systemet.
 
Oppetid
Gobil.dk ApS tilstræber at Platformen har en oppetid på 100 %, men påtager sig dog intet ansvar herfor over for Sælgeren.
 
Backup
Gobil.dk ApS foretager daglig backup af Platformen.
 
Ansvar for uploadet data
Ansvar for uploadet materiale påhviler Sælgeren. 
Gobil.dk ApS er ikke ansvarlig for Sælgerens tab af data. Det anbefales derfor, at Sælgeren selv foretager backup af al data, der er lagt på Platformen.
 
Rettigheder
Ved Sælgerens oprettelse af profil opnår Sælgeren ingen rettigheder til Platformen udover brugsretten efter Aftalen.
 
Gobil.dk ApS har alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, tilPlatformen.
 
Vedligeholdelse
Gobil.dk ApS vil løbende vedligeholde Platformen ved at rette fejl, således at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang.
 
Under vedligeholdelse kan Platformen og/eller Sælgerens profil være helt eller delvist utilgængeligt for Sælgeren. Gobil.dk ApS har intet ansvar overfor Sælgeren i sådanne tilfælde.
 
Fejl og mangler
Systemfejl:
Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Sælgerens anvendelse af Platformen. 
Gobil.dk ApS påtager sig ansvaret for at rette systemfejl.
Fejlmelding af systemfejl kan foretages gennem Platformens supportfunktion.. 
Gobil.dk ApS bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. 
Gobil.dk ApS har pligt til at afhjælpe systemfejl inden for en rimelig frist.
 
Sælgerfejl
Ved sælgerfejl forstås fejl, som hidrører fra Sælgerens anvendelse af Platformen eller skyldes Sælgerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning til Systemet. Dokumentation og vejledning til brug for Platformen findes på Gobil.dk ApS’ supportside. 
 
Gobil.dk ApS er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning end den, der forefindes på Gobil.dk ApS’ hjemmeside eller supportside.
 
Gobil.dk ApS stiller supportfunktioner til rådighed, hvor Sælgeren har mulighed for at stille spørgsmål til Gobil.dk ApS. Supporten omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Platformen, og Sælgeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af Gobil.dk ApS support:
 
Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Platformen;
         Spørgsmål vedrørende Sælgerens eller tredjeparts udstyr og/eller software;
         Spørgsmål som ikke vedrører brugen af Platformen eller på anden vis har forbindelse til Gobil.dk ApS’ ydelser.
 
Gobil.dk ApS påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af sælgerfejl, eller for at Sælgeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist.
 
Gobil.dk ApS forbeholder sig ret til at fakturere for det tidsforbrug, Gobil.dk ApS anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, eller som ikke er omfattet af Gobil.dk ApS’ support. Gobil.dk ApS er alene berettiget til at fakturere Sælger for anvendt tidsforbrug, såfremt Gobil.dk ApS forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Sælgeren meddelelse herom.
 
Lovlighed
Sælgeren har alene ret til at anvende Platformen til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt.
 
Sælgeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold, som denne gør tilgængeligt via Platformen.
 
Gobil.dk ApS påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på Sælgerens profil.
Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade materiale hvortil brugs- eller ejendomsretten tilkommer tredjemand, uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd.
 
Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale på Platformen.
 
Såfremt Gobil.dk ApS skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indhold gjort tilgængelig af Sælger, er Sælgeren forpligtet til at skadesløsholde Gobil.dk ApS for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget.
 
Sælgeren indestår for, at Sælgeren har indhentet de fornødne samtykker, såfremt der eventuelt uploades personoplysninger på medarbejdere som eksempelvis et profilbillede.
 
Overdragelse
Medmindre Sælgeren skriftligt aftaler andet med Gobil.dk ApS, er Sælgeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset om dette måtte ske ved salg, udleje, udlån eller på anden måde.
 
Gobil.dk ApS kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter Gobil.dk ApS’ eget valg.
 
Priser
Sælgeren betaler for brugsretten til Systemet.
 
Gobil.dk ApS kan med 1 måneds skriftlig varsel regulere licensprisen.
 
Brugernes klager
Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe klager fra Brugeren, hvis denne reklamerer til Sælgeren.
 
Sælgeren skal i enhver henseende holde Gobil.dk ApS skadesløs,for ethvert tab Gobil.dk ApS måtte lide som følge af at en Bruger retter krav mod Gobil.dk ApS på baggrund af Services leveret af Sælger
 
Sælger er ansvarlig for, at der gennemføres faglig forsvarlig diagnostik af Brugernes køretøjer inden Services påbegyndes. Hvis Sælger leverer Services på baggrund af oplysninger fra brugernes egne OBDII stik, skal Sælger forinden Servicen leveres foretage fornøden verifikation med professionel testenhed.
 
Ændring af Aftalen
Gobil.dk ApS kan ændre Aftalevilkårene med et varsel på 3 måneder. 
Har Gobil.dk ApS ikke inden udløbet af denne frist modtaget Sælgerens opsigelse af Aftalen, anses ændringerne for accepteret af Sælgeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse.
 
Opsigelse
Sælgeren kan bringe Aftalen til ophør ved udgangen af en måned ved at slette sin profil i Systemet.
 
Sælgeren er dog forpligtet til at levere de tjenesteydelser, der er købt af Brugere, inden profilen er blevet slettet.
 
Ophævelse
Gobil.dk ApS er berettiget til at ophæve Aftalen helt eller delvist i tilfælde af Sælgerens væsentlige misligholdelse. 
 
Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Sælgeren i medfør af Aftalen.
 
Gobil.dk ApS er endvidere berettiget til diskretionært at ophæve Aftalen såfremt (i) Gobil.dk ApS modtager gentagne reklamerer eller klager over Sælgerens Services eller adfærd i øvrigt eller (ii) Sælgeren udviser en adfærd som er i strid med almindelige god skik i autobranchen.
 
I tilfælde af Gobil.dk ApS’ væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen kan Sælgeren skriftligt ophæve efter udløbet af Gobil.dk ApS’ afhjælpningsfrist. 
 
En af Gobil.dk ApS modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem, såfremt Gobil.dk ApS ikke forinden har afhjulpet det forhold, der medførte, at Gobil.dk ApS har misligholdt Aftalen.
 
Persondata
Ved Sælgerens oprettelse af brugerprofil registrerer og opbevarer Gobil.dk ApS persondata, herunder Sælgerens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail, såfremt Sælgeren indtaster disse oplysninger.
 
Gobil.dk ApS er omfattet af de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger (persondata). Enhver behandling sker derfor i overensstemmelse med de nævnte regler, herunder især principperne for behandling af persondata.
 
Grundlaget for behandlingen af persondata er i dette tilfælde, at behandlingen er nødvendig for at levere Platformen til Sælgeren, hvilket samtidig er formålet med behandlingen.
 
Persondata videregives alene til offentlige myndigheder eller private i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for at gennemføre foranstaltninger på Sælgerens vegne, som ligger inden for det oplyste formål.
 
Gobil.dk ApS sletter Sælgerens oplysninger, når Sælgeren sletter sin profil.
 
Gobil.dk ApS opbevarer dog de oplysninger om Sælgeren, der er nødvendige for, at Gobil.dk ApS kan efterleve offentligretlig regulering, herunder skatte- og momsreglerne og bogføringsloven mv. 
 
Gobil.dk ApS handler alene efter instruks fra Sælgeren. Gobil.dk ApS skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.
 
Sælgeren indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare oplysninger gennem Platformen sker i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Gobil.dk ApS påtager sig intet ansvar for Sælgerens ulovlige gengivelse af personoplysninger på Sælgerens profil.
 
Cookies
Platformen anvender kun i begrænset omfang cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på Sælgerens enhed. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den af Sælgeren anvendte enhed med henblik på at skabe en god brugeroplevelse for Sælgeren. 
 
Når Sælgeren anvender Systemet, anvenderGobil.dk ApS cookies til at registrere Sælgerens log-in oplysninger, såfremt Sælgeren ønsker dette. Ønsker Sælgeren ikke at acceptere disse cookies, kan browseren indstilles til automatisk at afvise cookies eller underrette Sælgeren hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. 
 
Ved anvendelse af Platformen registreres endvidere den af Sælgeren anvendte IP-adresse. IP-adresse er adressen på den computer, som Sælgeren anvender til at besøge Systemet. IP-adressen registreres for at sikre, at Gobil.dk ApS altid kan finde tilbage til den anvendte enhed, såfremt der måtte ske misbrug, ulovligheder eller lignende i forbindelse med Sælgerens anvendelse af Systemet.
 
Ansvarsbegrænsning
Dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse med nedenstående begrænsninger.
 
Gobil.dk ApS påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder man ikke begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand eller tab af data.
 
Gobil.dk ApS’ ansvar er i alle tilfælde begrænset til det beløb, som Gobil.dk ApS har modtaget fra Sælgeren de seneste 12 måneder.
Ovenstående gælder også produktansvar i det omfang, præceptiv lovgivning ikke er til hinder herfor.
 
Force Majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.
 
Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.
 
Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kræve erstatning.
 
Lovvalg og værneting
Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Sælgeren efter gældende lovgivning kan indgå i sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.
 
Tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i København.

Kontakt

Gobil.dk ApS
Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk

hello@gobil.dk


CVR. 41 20 18 19 

Genveje

Gobil hjem
Kontakt
Support
Servicevilkår
Handelsbetingelser & vilkår
Cookie- og privatlivspolitik 
 
                                                     

Værksteds Login
Har du et værksted?