Servicevilkår

- Tag styringen!

Gobil er en gratis app, der gør det nemt og hurtigt at tage styringen med dine bilproblemer. 

En direkte forbindelse til lokal værkstedshjælp, når du skal bruge det.

Gobil-Menu-Logo-1

Opsummering af servicevilkår
Når du bruger vores service, vores hjemmeside og vores applikation, Gobil, gælder følgende servicevilkår Gobil Servicevilkår (klik på link eller scroll ned for at læse Servicevilkår.
 
Nedenfor har vi lavet en opsummering af vores servicevilkår for at give dig et overblik. Det er dog servicevilkårene, der til enhver tid er gældende. 

Ved uoverensstemmelser mellem opsummeringen og servicevilkårene, gælder servicevilkårene.
 
Gobil.dk ApS tilbyder en service, hvor brugere kan indhente tilbud på konkrete opgaver vedrørende reparation, styling og service af motorkøretøjer.
 
Ordet bruger dækker her over både en privatperson og en erhvervsdrivende.
 
Handelen mellem brugerne foregår gennem Gobil.dk ApS’ app, Gobil, og gennem vores hjemmeside. Samlet kaldes dette for Handelsplatformen.
 
Gobil kan downloades i en app store.
 
Leverandører kan købe abonnementer i Handelsplatformen med henblik på at promovere ydelser. Gobil og levarandørerne er selvstændige tredjemænd og Gobil garanterer ikke for kvaliteten af leverandørernes ydelser.
 
Gobil sletter brugere og leverandører uden varsel, hvis der er mistanke om svindel eller misbrug af Handelsplatformen.
 
Gobil er afhængig af 3. parter for at drive Handelsplatformen. Gobil tager derfor forbehold over for mangler eller servicesvigt hos Gobil’ tredjepartsleverandører.

Gobil indestår ikke for brugernes og leverandørernes ydelser, herunder brugernes oplysninger om ydelser, kvalitet mv.
 
Brugeren skal holde Gobil skadesløs, hvis tredjemand retter et krav mod Gobil, som skyldes brugerens eller leverandørernes misligholdelse.
 
Brugeren kan til enhver tid slette sin profil.
 
Som udgangspunkt kan vi ændre servicevilkår med 15 dages varsel.
 
-------------------------------------------------------SLUT----------------------------------------------------------

SERVICEVILKÅR
Introduktion
Velkommen til Gobil.dk Handelsplatform forstået som vores applikation, Gobil, og vores hjemmeside.
 
Handelsplatformen formidler tilbud fra leverandør og bruger gennem annoncering på handelsplatformen.
 
Når du benytter Handelsplatformen, accepterer du disse vilkår. Handelsplatformen stilles til rådighed for dig af Gobil.dk, CVR-nr.: 41 20 18 19, Ragnagade 7, ST. TV. 2100 København Ø. Disse servicevilkår træder i kraft ved brug af Handelsplatformen.

Anvendelse af Handelsplatformen
Når du opretter dine annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”), accepterer du at Indhold ikke må:    
- overtræde lovgivningen, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven og markedsføringsloven,
- krænke nærværende servicevilkår eller vores regler for annoncering
- være usandt eller vildledende,
- krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at uigennemskuelige ydelser eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder,
- distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
- distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Handelsplatformen eller brugerne af Handelsplatformen eller Gobil.dk,
- belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Handelsplatformen,
- kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold,
- benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Handelsplatformen og indsamle Indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse,
- sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden de relevante personers samtykke,
- omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser eller Handelsplatformen.      

Regler for annoncering
Vi forbeholder os ret til at redigere Indhold således at dette præsenteres hensigtsmæssigt, herunder i sammenhæng med andet indhold og reklamemateriale.
 
Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet. Er salget momspligtigt, skal prisen angives inklusive moms.
 
Alle ydelser skal være rubrikspecifikke. Det vil sige, at teksten skal omhandle den ydelse, der bliver annonceret for.
 
Søgeord/Tags: Det er ikke tilladt at indsætte søgeord i annonceteksten, som ikke har relevans til ydelsen der bliver solgt
 
Ydelser der ikke optages: Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller Gobil.dks tarv eller omdømme.
 
Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler mv. må ikke optræde i Indhold
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i Indhold, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.
 
Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler.
 
Gobil.dk ApS fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.
 
Alle skal trygt kunne benytte Handelsplatformen. Vi optager derfor ikke Indhold med erotisk eller pornografisk indhold samt Indhold med politisk eller religiøst indhold.
 
Ansvar for oprettelse af Indhold
Du indestår for, at det Indhold du opretter på Handelsplatformen, er i overensstemmelse med servicevilkårene, ikke strider mod dansk ret og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvordan oprettelsen af Indhold sker.
 
Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på Handelsplatformen ikke krænker tredjemands rettigheder, og du skal straks på Gobil.dk ApS anmodning fremlægge dokumentation for, at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.
 
Gobil.dk ApS gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt.
 
Du indvilliger i at skadesløs holde Gobil.dk ApS for ethvert tab, som Gobil.dk ApS måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Gobil.dk ApS måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på Handelsplatformen viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Gobil.dk ApS ansvar
Gobil.dk ApS er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger (brugerne og leverandørerne) og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på handelsplatformen.
 
Gobil.dk ApS påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som brugere køber ved brug af Handelsplatformen, idet Gobil.dk ApS blot er formidler mellem uafhængige tredjemænd. Alle aftaler indgås med leverandørerne direkte og alt ansvar for leverede serviceydelser, herunder reklamationer, prisændringer mv. er udelukkende et anliggende mellem bruger og leverandør.
 
Gobil.dk ApS kvalitetskontrollerer ikke leverandørerne og det forhold at en leverandør udbyder ydelser på Handelsplatformen er ikke udtryk for, at Gobil.dk ApS har blåstemplet eller på anden vis godkendt pågældende leverandør.
 
Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for andre brugeres eller leverandøres Indhold, ydelser eller adfærd i øvrigt.
 
Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Handelsplatformen.
 
Som følge heraf fraskriver vi os i forhold til ydelser og services leveret igennem samt Indholdet på Handelsplatformen ethvert ansvar. Vi påtager os således intet ansvar for ydelsers og services kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
 
Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af Handelsplatformen, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
 
Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betalte til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 10.000,-.

Serviceniveau
Gobil.dk ApS er afhængig af tredjeparter for at drive Handelsplatformen. Gobil.dk ApS tager derfor forbehold over for mangler eller servicesvigt hos Gobil.dk ApS’ tredjepartsleverandører og fraskriver sig ethvert ansvar i den henseende.

OBDII modul
Hvis du har bestilt et OBDII Gobil modul (”Modulet”) gælder følgende vilkår for anvendelsen heraf.
Modulet skal alene anvendes i forbindelse med fejldiagnosticering hvis der opstår en fejlkode på køretøjet. Modulet angiver herefter et en OBDII fejlkode med hvilke(n) fejl der er på køretøjet. Angivelserne fra Modulet er alene indikationer på typiske problemer relateret til pågældende fejlkode og er ikke udtryk for en præcis diagnosticering af fejl ved køretøjet.  Anvendelse af Modulet kan ikke erstatte professionel diagnosticering med mærkespecifik testenhed.
 
Vi anbefaler derfor, at eventuelle arbejder alene udføres efter køretøjet er blevet testet med professionel testenhed.
 
Hvis Modulet installeres i et køretøj vi dette kunne dræne køretøjets batteri ved stilstand. Hvis køretøjet holder stille i mere end 5 dage, eller har et ældre batteri, anbefales det derfor at fjerne Modulet.
 
Fortrydelsesret (kun for abonnementsaftaler)
Du kan fortryde: Brugere, der er leverandører, har en ret til at træde tilbage fra aftalen med Gobil.dk ApS med de nedenfor anførte begrænsninger.
 
Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.
 
Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
 
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 
Her gælder fortrydelsesretten ikke: Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til servicevilkårene (i) er blevet fjernet fra Handelsplatformen, eller som (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Handelsplatformen.

Fortrydelsesretten bortfalder løbende: Fortrydelsesretten bortfalder, så snart Gobil.dk ApS har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold på Handelsplatformen. Du kan således alene fortryde den del af aftalen, der endnu ikke er leveret af Gobil.dk ApS. Gobil.dk ApS er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret.
 
Tilbagebetaling: Tilbagebetaling vil blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annonceringperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte ydelsesperiode.
 
Frist for tilbagebetaling: Hvis du udøver din fortrydelsesret efter denne aftale, refunderer Gobil.dk ApS alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
 
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 
Vil du fortryde?: For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk: 

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail adresse af den erhvervsdrivende selv]:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato

Misbrug af Handelsplatformen
Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret Indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores servicevilkår.
 
Vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt Indhold eller brugernes benyttelse af vores Handelsplatform eller ydelser.

Rettigheder til Indhold
Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores Handelsplatform eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.
 
Ved oprettelse af Indhold på Handelsplatformen giver du Gobil.dk ApS en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder.
 
Gobil.dk ApS gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.
 
Du giver derudover Gobil.dk ApS ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på Handelsplatformen.
Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Handelsplatformen.

Overtrædelse
Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret Indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette Indhold fjernes.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen.
 
Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden, dog med mindst 15 dages varsel. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, med mindre du har fortrydelsesret, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge Handelsplatformen.
 
Priserne vil til enhver tid være angivet på Handelsplatformen, herunder fremgå forud for et køb af annoncer.

Sikkerhed
Du skal kontakte os straks, hvis du har mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgang til Handelsplatformen er blevet misbrugt. Gobil.dk ApS dækker ikke noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning, hvis tabet er en følge af, at adgang er blevet misbrugt.

Lukning af din konto
Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke din konto på Handelsplatformen. Lukning af din konto indebærer ikke, at vi refunderer allerede betalte beløb for annoncer, der endnu ikke måtte være bragt på Handelsplatformen.

Databeskyttelse
Vi henviser til vores privatlivs- og cookiepolitik: Privatlivs- og cookiepolitik

Generelt
Disse servicevilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Gobil.dk ApS, udgør hele aftalen mellem Gobil.dk ApS og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Gobil.dk ApS har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.
Tvister afgøres efter dansk ret og ved civilt søgsmål med Gobil.dk ApS hjemsted som rette værneting.
 
Såfremt Gobil.dk ApS ikke håndhæver en særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt.
 
Såfremt en domstol finder nogle af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.
 
Vi kan overdrage alle rettigheder efter Aftalen til tredjemand.

Ændringer
Vi kan opdatere disse servicevilkår med minimum 15 dages varsel. I så fald modtager du en mail herom. Opdateringerne træder dog i kraft inden, hvis du anvender Handelsplatformen.

Kontakt

Gobil.dk ApS
Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk

hello@gobil.dk


CVR. 41 20 18 19 

Genveje

Gobil hjem
Kontakt
Support
Servicevilkår
Handelsbetingelser & vilkår
Cookie- og privatlivspolitik 
 
                                                     

Værksteds Login
Har du et værksted?